مجموعه های پارکی
HP-۴۰۴۴
۷x۴.۸۰ m
HP-۳۰۰۱
۲۴۰*۳۲۰*۱۲۷ سانتی متر
HP-۳۰۰۳
۲۵۰*۳۶۰*۲۰۰ سانتی متر
HP-۳۰۰۴
۷۰*۳۰۰*۶۰ سانتی متر
HP-۳۰۱۳
۷۰*۲۰۰*۲۰۰ سانتی متر
HP-۳۰۱۷
۷۰*۵۵*۶۰ سانتنی متر
HP-۳۰۲۵
۳۷۰*۳۷۰*۳۷۰ سانتی متر
HP-۳۰۲۶
۲۵۰*۲۰۰*۲۰۰سانتی متر
HP-۳۰۲۷
۲۵۰*۳۰۰*۳۰۰ سانتی متر
HP-۴۰۰۱
۵.۹۰x۶.۰۰ m

اولقبل۱۲بعدآخر