سازه های بادی

 

سرسره باب اسفنجی
ارتفاع ۲۷۰*طول ۵۱۰*عرض ۲۵۰ سانتیمتر
سرسره نخل ۴قلعه
ارتفاع ۳۵۰*طول ۵۱۰*عرض ۲۵۰ سانتیمتر
سرسره مدادی استپ دار
ارتفاع ۲۷۰*طول ۵۱۰*عرض ۲۵۰ سانتیمتر
سرسره طاقدار متوسط
ارتفاع ۴۶۰*طول ۶۳۰*عرض ۳۰۰ سانتیمتر
سرسره ۴قلعه متوسط
ارتفاع ۴۶۰*طول ۶۳۰*عرض ۳۰۰ سانتیمتر
سرسره خورشید استپ دار
ارتفاع ۲۷۰*طول ۵۱۰*عرض ۲۵۰ سانتیمتر
جامپینگ دلقک
ارتفاع ۲۶۵*طول ۳۰۰*عرض ۳۰۰ سانتیمتر
سرسره دریایی
ارتفاع ۲۷۰*طول ۴۹۰*عرض ۲۵۰ سانتیمتر
استخر توپ ۴قلعه ۳
ارتفاع ۳۳۰*طول ۴۰۰*عرض ۴۰۰ سانتیمتر
جامپینگ ۴
ارتفاع ۴۲۰*طول ۵۰۰*عرض ۴۸۵ سانتیمتر
جامپینگ ۳
ارتفاع ۲۹۰*طول ۴۰۰*عرض ۴۰۰ سانتیمتر
جامپینگ فیل
ارتفاع ۱۷۰*طول ۲۲۰*عرض ۲۲۰سانتیمتر

اولقبل۱۲۳بعدآخر