ترامپولین
PLA۱۰ ft
قطر ۳۰۰ سانتی مت (۱۰ فوت)قیمت ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال
PLA۱۴ ft
قطر ۴۲۰ سانتی متر(۱۴ فوت)قیمت ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال
پله ی همراه ترامپولین
گواهی استاندارد
گواهی استاندارد
PLA ۸ ft
قطر ۲۵۰ سانتی متر(۸ فوت)قیمت ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال